Welkom bij 11nov.Be

Waarom-ELF-NOVEMBER

In 1928, nauwelijks tien jaar na de eerste wereldbrand, waren de oud-strijders diep geschokt, door de onverschilligheid van een aanzienlijk gedeelte der bevolking voor hun morele en materiële verzuchtingen. Zij wensten dat het land hun offers indachtig zou zijn en waren zich hunne verplichtingen bewust. Altijd gingen hun gedachten naar de kamaraden die in de IJzervlakte sneuvelden. Zij verlangen de toekomst met meer zekerheid te mogen aanschouwen en keerden zich tot hun zonen en dochters.

Zo onstonden, in 1928, de eerste afdelingen van Strijderkinderen . Weldra, onder, onder de bezieling van enige jongeren, gesteund door de Nationale Strijdersbond van België, kwamen tientallen nieuwe afdelingen als uit de grond gestampt. Toen in 1936, in volledig akkoord et de federale beheerraad van N.S.B., de jongeren in een afzonderlijk verbond gegroepeerd werden, waren reeds meer dan 100 afdelingen werkzaam.

Het Nationaal Verbond van Vriendenkringen van Strijderkinderen werd onmiddellijk gesteund door andere oud-strijders verenigingen en, haar vertegenwoordigers zetelden in de Commissie Six, in het N.W.O.S. en in de Nationale Raad der Oud-strijders.

Aan de vooravond van de tweede wereldoorlog, telde het verbond 212 afdelingen die 12.000 leden groepeerden. De gevoelens van vriendschap, en het wederzijds hulpbetoon, waren naast de bekommernis om de herdenkingscultus te verzekeren, de enige doch stevige banden die de leden tot elkaar brachten.

De oorlog heeft ons niet verrast. Wij waren moreel voorbereid om deze schok op te vangen en spoedig na de veldtocht van Mei 1940 kwamen onze leiders bijeen. Zij besloten de actie voort te zetten, en in Oktober 1940 kregen de plaatselijke leiders reeds een sluikblad toegestuurd : het droeg de benaming «Elf November».
Eenieder werd aangezet op 11 November, indien mogelijk, naar de begraafplaatsen en heldenmonumenten te gaan, en minstens tijdens enkele ogenblikken aan de helden van 14/18 en Mei 1940 te denken. De ondergrondse aktie zou weldra uitgebreid worden : op nationaal plan werd inlichting- en actiedienst opgericht, terwijl de plaatselijke afdelingen voeling namen met de kernen van anderen weerstandsgroepen.

Doch het onvermijdelijke moest geschieden. Gans het uitvoerend federaal bureel werd door de Gestapo aangehouden, op uitzondering van de federale voorzitter, makker R. Derivière, die naar England kon vluchten. De federale leiding was uitgeschakeld, maar in plaatselijk verband bleven de afdelingen voortijveren.

Wij hebben tijdens deze harde jaren van 1940-1944 willen tonen, dan wij waardig waren het erfgoed van de oud-strijders 14/18 te bewaren. Wij hebben willen bewijzen dat de burgerlijke opvoeding geen nutteloos iets was in een land dat al te vaak lijdt aan materialisme en plantrekkerij.

Op het eerste naoorlogse congres van ons verbond werd besloten de benaming N.V.V.S.K. te vervangen door «Elf November».

Daardoor legden wij getuigenis af van onze aanhankelijkheid aan de geest die op 11 November 1918 in ons land heerste : dankbaarheid tegenover hen die zich geheel ten dienste van het land hadden gesteld en het vast besluit steeds de offers te gedenken van hen die voor het behoud der Belgische gemeenschap hadden gestreden.

Wij hebben de benaming «Elf November» aangenomen ter nagedachtenis van onze 82 makkers die hun leven gaven tijdens de jaren 1940-1945.

Thans groepeert «Elf November» zonen en dochters van oud-strijders, weerstanders en politieke gevangenen van de beide oorlogen.

De verschillende groeperingen van oud-strijders beantwoorden aan bijzondere morele en stoffelijke belangen.

Dezelfde verdeeldheid is volstrekt niet te verantwoorden in de rangen van hun kinderen. De eenheid van onze beweging moet ons later in staat stellen, steeds de gepaste actie te voeren tegenover de mensen die aan geheugenverlies lijden en die al te vlug de oud-strijders als overbodige lastposten in de maatschappij aanzien. Onze eenheid, moet ook een waarborg zijn voor de eenheid van het land en voor de eenheid verschuldigd aan de grondwettelijke instellingen.

Oud-strijders van 14/18 en 40/45, Weerstanders en Politieke Gevangenen, uw kinderen moeten plaats nemen en de rangen van «Elf November».

+Henri Peeters – Président
1916 -1994